Nadležnosti i organizacija

Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 10/12) koji je stupio na snagu 15. februara 2012. godine, osnovan je Savjet za državnu pomoć BiH, kao javna institucija koja samostalno obavlja svoju djelatnost. Savjet za državnu pomoć BiH je konstituisan na sjednici održanoj dana 27. novembra 2012. godine, na kojoj su izabrani predsjedavajući i dva zamjenika predsjedavajućeg Savjeta. Odlukom Savjeta ministara BiH je utvrđeno da je sjedište Savjeta za državnu pomoć BiH u Istočnom Sarajevu. Savjet ima isključivu nadležnost za odobravanje programa/shema državne pomoći i pojedinačne državne pomoći, za odlučivanje o povratu nezakonito dodijeljene državne pomoći, te za uspostavljanje i upravljanje popisom državne pomoći i popisom programa/shema državne pomoći, započetim prije osnivanja Savjeta. Savjet ima pravo da pokrene istrage i vrši naknadne procjene dodijeljene državne pomoći, ako postoji dovoljno indikacija o tome da se državna pomoć nezakonito koristi. Savjet se sastoji od osam članova: tri predstavnika koja imenuje Savjet ministara BiH, dva predstavnika koja imenuje Vlada Republike Srpske, dva predstavnika koja imenuje Vlada Federacije BiH i jednog predstavnika kojeg imenuje Vlada Brčko Distrikta BiH, a koji se imenuju na period od četiri godine. Konstitutivni narodi moraju imati najmanje po dva predstavnika u Savjetu. Članovi Savjeta biraju predsjedavajućeg i dva zamjenika na period od jedne godine. Članovi Savjeta biraju se među priznatim stručnjacima iz oblasti ekonomije i prava. Status članova Savjeta je nespojiv sa bilo kojom direktnom ili indirektnom, stalnom ili povremenom dužnosti ili funkcijom koja njihovu nezavisnost može izložiti riziku ili stvoriti potencijalni sukob interesa. Članovi Savjeta mogu obavljati akademske djelatnosti i raditi u profesionalnim i naučnim tijelima. Savjet za državnu pomoć BiH ima Sekretarijat, koji je organizovan kao posebna organizaciona jedinica Savjeta, koji obavlja organizacione, tehničke i upravne poslove i zadatke za potrebe Savjeta.