VIJESTI

Studijsko putovanje u zemlje EU

15.5.2017

U sklopu projekta pod nazivom „ Podrška uspostavljanja sustava državne potpore u BiH, tehnička pomoć Vijeću za državnu potporu u BiH sa realizacijom programa obuke tijela za provođenje i primjenu Zakona o sustavu državne potpore u BiH te davaoce državne potpore BiH“ , sprovedena je aktivnost organizacije studijskog putovanja u dvije reprezentativne zemlje Europske Unije sa adekvatnim iskustvom u primjeni sustava državne potpore

U sklopu projekta pod nazivom „ Podrška uspostavljanja sustava državne potpore u BiH, tehnička pomoć Vijeću za državnu potporu u BiH sa realizacijom programa obuke tijela za provođenje i primjenu Zakona o sustavu državne potpore u BiH te davaoce državne potpore BiH“ , sprovedena je aktivnost organizacije studijskog putovanja u dvije reprezentativne zemlje Europske Unije sa adekvatnim iskustvom u primjeni sustava državne potpore.

Na studijskom putovanju sudjelovali su članovi Vijeća za državne potpore Bosne i Hercegovine te uposlenici Tajništva Vijeća za državne potpore Bosne i Hercegovine. Sudionici studijskog putovanja zajedno s projektnim timom posjetili su tijela za državnu potporu Mađarske i Češke. U Budimpešti delegaciju državne potpore primili su predstavnici Ureda za nadzor državne potpore Mađarske koji se nalazi u okviru Ureda Predsjednika Vlade Republike Mađarske. Nadležan za kontrolu državne potpore (izuzev poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja te Ured ima zadaću da osigura da državna potpora bude dodjeljena u skladu sa pravilima o državnim potporama EU. Zakonski osnov za izvršavanje zadataka je Odluka Vlade Mađarske 37/2011Sudionicima su prezentirane obaveze država članica, odnosno Mađarske, de minimis potpore u Mađarskoj praksi i u praksi drugih zemalja članica EU, povrat državne potpore shodno primjerima iz Mađarske, koja je 4 puta naložen povrat potpore, te ostalih zemalja članica EU, zatim sam koncept državne potpore u skladu s tumačenjima europskih sudova i Priopćenjem Komisije koje je usvojeno u sklopu reforme- Modernizacija državne pomoći (SAM) 2012-2014.

Druga institucija koju su sudionici studijskog putovanja u zemlje EU posjetili bila je Ured za zaštitu konkurencije Republike Češke. Delegaciju u Brnu je uvodno pozdravio Direktor sektora za međunarodne odnose i upravu Daniel Stankov. Ured radi kao neovisno i samostalno tijelo s nadležnostima koje su mu date Zakonom o državnoj potpori. Predstavnici Ureda za zaštitu državne potpore Republike Češke su našim sudionicima prezentirali nadležnosti Ureda za zaštitu konkurencije na području državne potpore prije i nakon ulaska u EU, kontrolu (inspekciju), ispunjenja uslova postavljenih u odlukama izdatih od strane Ureda za zaštitu konkurencije na području državne potpore, razvoju zakonodavstva državne potpore u Češkoj prije pristupanja u članstvo EU, kao i generalne primjere Ureda kada se radi o savjetovanju davaoca državne potpore u skladu sa pravilima Uredbe o općem skupnom izuzeću (GBER) prema primjerima iz same Češke.

Provedeno studijsko putovanje pružilo je članovima i državnim službenicima Vijeća za državne potpore uvid u teoriju i praksu zemalja članica Europske Unije, njihov put razvoja zakonodavstva u skladu sa zakonima EU te probleme s kojima su se susretali na temu državnih potpora.