VIJESTI

3. sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju uključujući zaštitu zdravlja i potrošača

28.9.2018

U Briselu je 20. septembra 2018. godine, održan 3. sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju uključujući i zaštitu zdravlja i potrošača, između Europske unije i Bosne i Hercegovine

Predstavnici EU i BiH su razmijenili informacije u vezi sa primjenom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti bankarstva, osiguranja i ostalih finansijskih usluga, prava privrednih društava, računovodstva i revizije, javnih nabavki, konkurencije, državne pomoći i javnih preduzeća, politike u oblasti javnog zdravstva i zaštite potrošača, kao i prava intelektualnog, industrijskog i trgovinskog vlasništva. Detaljno je prodiskutovan napredak ostvaren u proteklom jednogodišnjem periodu, utvrđeno gdje je potrebno uložiti dodatne napore, te na koji način je moguće intenzivirati ispunjavanje preporuka Europske komisije sa prethodnog sastanka.

Europska komisija je pozdravila činjenicu da je BiH ispunila obaveze dogovorene na prethodnom sastanku. Istovremeno je naglasila da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se ispunile preporuke koje se odnose na ubrzano usvajanje zakona i provođenje neophodnih reformi.

Među aktivnostima koje BiH treba realizovati su, između ostalih, usvajanje izmjena i dopuna nekoliko zakona od posebnog značaja za funkcionisanje jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH: Zakona o javnim nabavkama, Zakona o osiguranju depozita, Zakona o konkurenciji, Zakona o sistemu državne pomoći u BiH i sl.

Predstavnik Vijeća za državnu pomoć BiH na ovom sastanku delegaciji EU pružio je informacije o stanju u oblasti državne pomoći vezano za usklađivanje BiH zakonodavstva sa pravom EU, popis državne pomoći i usklađivanje postojećih programa državne pomoći, učinak provođenja Vijeća za državnu pomoć BiH, te njegov institucionalni i administrativni kapacitet.

Delegacija Europske komisije je pozdravila aktivnosti Vijeća državnu pomoć BiH na usklađivanju zakonodavstva sa EU acquis-em i preporučila da BiH nastavi sa usklađivanjem pravnog okvira za državnu pomoć sa pravom EU, te da završi usklađivanje postojećih programa pomoći. Takođe, EU je pozvala BiH da riješi problem finansiranja Vijeća, te da pripremi podatke o BDP-u usklađene na nivou NUTS-a II, kako bi Vijeće izradilo kartu regionalne pomoći.