SAOPŠTENJA

Saopštenje za javnost

1.10.2018

Saopštenje za javnost povodom pisma Sekretarijata Energetske zajednice

Povodom pisma Sekretarijata Energetske zajednice od 27.09.2018. godine koje je jučer objavljeno u medijima i u kome se izražava sumnja u ispravnost Odluke Vijeća za državnu pomoć BiH broj: UP/I 03-26-1-42-4/18 od 23. jula 2018. godine, koja se odnosi na izdavanje garancije Vlade Federacije BiH korisniku Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“ d. d. Sarajevo, za kreditno zaduženje u svrhu realizacije Projekta „Izgradnja bloka 7 - 450 MW TE Tuzla“, ističemo sljedeće:

- Vijeće za državnu pomoć BiH je u postupku pokrenutom na osnovu Zahtjeva Federalnog ministarstva finansija za odobrenje državne pomoći u obliku garancije korisniku Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“ d. d. Sarajevo, za kreditno zaduženje u svrhu realizacije Projekta „Izgradnja bloka 7 - 450 MW TE Tuzla“, ocjenjivao usklađenost državne pomoći s propisima o državnoj pomoći i utvrdio da državna pomoć, sadržana u navedenom Zahtjevu ne predstavlja državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini.

- Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 10/12) i podzakonskim aktima usvojenim na osnovu istog, odnosno konkretno u skladu sa članom 137. stav (1) Uredbe o namjeni i kriterijima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/18).

- Naime, Vijeće je u postupku utvrdilo da su uslovi propisani članom 137. stav (1) kumulativno ispunjeni da pojedinačna garancija Federacije BiH korisniku JP „Elektroprivreda BiH“ za kreditno zaduženje u svrhu realizacije Projekta „Izgradnja bloka 7 - 450 MW TE Tuzla“ ne predstavlja instrument dodjele državne pomoći, odnosno ne predstavlja državnu pomoć u smislu člana 3. stav (1) Zakona i odlučio kao u dispozitivu rješenja.

- Također, smatramo bitnim istaći da je Vijeće u konkretnom slučaju u svrhu poređenja, shodno članu 71. stav 2. SSP-a, uzeo u obzir i sljedeće propise Europske unije koji se odnose na specifične instrumente dodjele državne pomoći, prije svega u obliku garancija:

- Obavještenje Komisije o primjeni čl. 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u oblasti državne pomoći u obliku garancija (Službeni list Evropske unije, serija C, broj 155, 20. 6. 2008) i u postupku utvrdio da je Odluka donesena u skladu sa istim, odnosno da su ispunjeni uslovi iz Obavještenja Komisije da u konkretnom slučaju garancija ne predstavlja državnu pomoć.

Dakle, uzimajući u obzir navedeno, Odluka Vijeća je donesena u skladu sa pozitivnim propisma u Bosni i Hercegovini iz oblasti državne pomoći, kao i acquis-em EU.

Na kraju ističemo, vezano za navode iz pisma Sekretarijata Energetske zajednice, u kome se izražava sumnja u ispravnost odluke i moguće kršenje acquis-a Energetske zajednice, da se kršenje Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice može utvrditi samo u postupku pred Energetskom zajednicom u skladu sa pravilima za rješavanje sporova o Energetskoj zajednici.