SAOPŠTENJA

Informacija

26.2.2021

Informacija o četvrtom produženju i proširenju Privremenog okvira

Evropska komisija donijela je odluku da produži i proširi obuhvat Privremenog okvira za državnu pomoć, usvojenog 19. marta 2020. godine. Ovaj Okvir u međuvremenu mijenjan je i 8. maja i 29. juna 2020. godine, kao odgovor na ekonomsku krizu izazvanu pandemijom Covid-19. Trajanje svih mjera iz svih odjeljaka Privremenog okvira produženo je za šest (6) mjeseci, odnosno do 30. juna 2021. godine, a odjeljak koji se odnosi na mjere dokapitalizacije produžen je za tri mjeseca, odnosno do 30. septembra 2021. godine. Četvrto produženje i proširenje Privremenog okvira Evropska komisija usvojila je 13. oktobra 2020. godine.

Produženje Privremenog okvira

Privremeni okvir je donesen na početku kao set pravila sa ograničenim rokom trajanja, odnosno do 31. decembra 2020. godine, osim za mjere dokapitalizacije koju se unijete kasnije, i koje su bile planirane da mogu trajati do 30. juna 2021. godine. Trajanje svih mjera iz svih odjeljaka Privremenog okvira produženo je za šest (6) mjeseci, odnosno do 30. juna 2021. godine, a odjeljak koji se odnosi na mjere dokapitalizacije prodžen je za tri mjeseca, odnosno do 30. septembra 2021. godine. Produžavanje roka trajanja, odnosno mogućnosti implementacije mjera sadržanih u Privremenom okviru ima za cilj da omogući državama članicama da pruže podršku privredi u kontekstu Covid-19 krize, posebno tamo gdje se potreba ili sposobnost korišćenja Privremenog okvira do sada nisu u potpunosti ostvarili, istovremeno štiteći zajedničko tržište, odnosno održavajući jednake tržišne uslove za sve.

Podrška za nepokrivene fiksne troškove kompanijama

Četvrte izmjene Privremenog okvira uključuju i novu mjeru koja ima za cilj da omogući državama članicama da podrže preduzeća koja se suočavaju sa padom prometa tokom opravdanog perioda od najmanje 30% u poređenju sa istim periodom u 2019. godini, a koji je posljedica Covid-19 krize. Podrška se odnosi na pokriće dijela fiksnih troškova korisnika koji nisu pokriveni njihovim prihodima, do maksimalnog iznosa od 3 miliona eura po preduzeću. Podrška kompanijama doprinosom dijelu njihovih troškova ima za cilj sprječavanje propadanja njihovog kapitala, održavanje poslovne aktivnosti pružajući im jaku bazu za oporavak. Ovo omogućava ciljaniju pomoć kompanijama kojima je to evidentno potrebno.

Izlazak države iz preduzeća koja su prethodno bila u državnom vlasništvu

Evropska komisija je prilagodila uslove za mjere dokapitalizacije propisane Privremenim okvirom, tačnije za izlazak države iz vlasničkog kapitala preduzeća gdje je država bila akcionar prije dokapitalizacije. Izmjene dozvoljavaju državama članicama da izađu iz vlasništva takvih preduzeća kroz nezavisnu procjenu, istovremeno uspostavljajući svoj prethodni udio u vlasništvu i održavajući mjere zaštite radi očuvanja efikasne konkurencije na jedinstvenom tržištu.

Produženje privremenog uklanjanja svih zemalja sa liste „tržišno rizičnih“ zemalja u okviru Saopštenja o kratkoročnom osiguranju izvoza

Uzimjaući u obzir kontinuirani opšti nedostatak privatnih kapaciteta da se pokriju svi ekonomski opravdani rizici za izvoz u zemlje sa liste tržišnih zemalja sa rizikom, četvrte izmjene predviđaju produženje privremenog uklanjanja svih zemalja sa liste zemalja sa „tržišnim rizikom“ u okviru Saopštenja o kratkoročnom osiguranju izvoza, do 30. juna 2021. godine. Kako se Evropa kreće od upravljanja krizom ka ekonomskom oporavku, kontrola državne pomoći će takođe pratiti i olakšati primjenu Mehanizma za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility). U tom kontekstu, Komisija će:

• stupiti u kontakt sa državama članicama kako bi se osiguralo da su investicioni projekti podržani od Mehanizma za oporavak i otpornost usklađeni sa pravilima o državnoj pomoći, iako određene investicije u infrastrukturu i direktna podrška građanima ne spadaju u pravila o državnoj pomoći, kao i mnoge mjere koje države članice mogu dodjeljivati na osnovu pravila o opštim grupnim izuzećima (GBER);

• pružiti smjernice državama članicama u vezi sa vodećim investicionim projektima; i

• nastaviti sa revizijom ključnih pravila o državnoj pomoći do kraja 2021. godine kako bi se prilagodili zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Pored toga, Evropska komisija će procijeniti u kojim oblastima bi se pravila o državnoj pomoći mogla dalje usmjeriti s ciljem postizanja ciljeva oporavka u kontekstu Mehanizma za oporavak i otpornost.

Peto produženje i proširenje Privremenog okvira

Evropska komisija je 28.01.2021. godine usvojila po peti put izmjene i dopune Privremenog okvira o mjerama podrške u kontekstu pandemije Covid-19, koji je donijet 19.03.2020. godine. U ovim izmjenama i dopunama, mijenja se sljedeće:

Trajanje Privremenog okvira produžava se do 31.12.2021. godine;

Iznosi pomoći se povećavaju: iznosi pomoći su više nego duplirani – prethodni iznos od 800.000 eura po preduzeću povećava se na 1.800.000 eura (za primarnu poljoprivrednu proizvodnju sa 100.000 eura na 225.000 eura po preduzeću, odnosno za kompanije u sektoru ribarstva i akvakulture sa 120.000 eura na 270.000 eura). Za kompanije posebno pogođene krizom Covid-19, sa gubicima prometa od najmanje 30% tokom opravdanog perioda u poređenju sa istim periodom 2019. godine, država može da pokrije dio fiksnih troškova kompanija koje nisu pokrivene njihovim prihodima, u iznosu do 10 miliona eura po kompaniji (ranije 3 miliona eura). Omogućeno je državama članicama da do 31. decembra 2022. godine otplative instrumente (npr. garancije, zajmove, povratne predzajmove) odobrene u okviru Privremenog okvira pretvore u druge oblike pomoći, poput direktnih grantova, pod uslovom da su ispunjeni uslovi iz Privremenog okvira. Uzimajući u obzir kontinuirani opšti nedostatak dovoljnih privatnih kapaciteta da pokrije sve ekonomski opravdane rizike za izvoz u zemlje sa liste tržišnih zemalja sa rizikom, izmjene predviđaju produženje privremenog uklanjanja do 31. decembra 2021 (prije do 30. juna 2021) svih zemalja sa liste „tržišnih rizika“ u okviru Komunikacije o kratkoročnom osiguranju izvoza.